Charlie Olshan

Division : kids
  • Age : 6
  • Size : 2T
  • Shoe : 7
  • Hair : blonde
  • Eyes : blue